Ikä ja yhteys

Ikä ja yhteys -esitykset

OSIRIS teatterin yksi kantavista teemoista on eri ikäpolvet yhdessä. Teeman esityksissä luodaan taiteen avulla yhteyksiä eri ikäpolvien välille ja edistetään näin tasa-arvoisempaa ja sosiaalisesti kestävämpää, ikäystävällistä yhteiskuntaa. Taide-esitysten tai työpajojen sisällöissä huomioidaan kahden erityyppisen yleisöryhmän erityistarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Esitykset sopivat kaikenikäisille ja ne kommunikoivat pääasiassa sanattomasti, tanssin ja musiikin sekä suoran yleisökontaktin avulla.

Esitykset osallistavat yleisöään lempeästi liikkeen ja musiikin kautta yhteisesti jaettuun kokemukseen. Eri ikäpolvet yhdessä -teeman esityksissä toteutuu erityisesti haavoittuvassa elämänvaiheessa olevien, ikäihmisten ja vauvaperheiden, kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. Osa esityksistä on suunnattu esikouluikäisille ja senioreille yhdessä. Esityksiä viedään hoivayhteisöihin ja kulttuuritiloihin.

 

Ikä ja yhteys -toimintamalli

Ikä ja yhteys – toimintamallin lähtökohtana on ollut OSIRIS teatterin Loiske Ensemblen pitkäaikainen työ vauvoille ja iäkkäille suunnatussa esitystoiminnassa. Toimintamalli koostuu taiteellisesta sisällöstä, joka voi olla esitys tai työpaja tai muu taiteellinen tuotos. Ikä ja yhteys -toimintamallin tavoitteena on tuoda eri ikäpolvet yhteen taidekokemuksen äärelle. Taidekokemuksen sisällössä on huomioitu eri ikäryhmät ja niitä yhdistävät tekijät. Toimintamallilla edistetään hyvinvointia taiteen keinoin, vastataan inhimilliseen tarpeeseen kohdata eri ikäisenä ja luodaan rakenne, jolla edesautetaan ikäpolvien välistä luontevaa kohtaamista.

Loiske Ensemblen taidesisällöissä kohtaavat esityksestä riippuen erityisesti vauvaperheet tai esikouluikäiset sekä seniorit ja ikäihmiset ja hoivahenkilökunta. Ikä ja yhteys -toimintamalli toteutetaan 1-4 kerran kohtaamisina. Ikä ja yhteys -toimintamallin arvoja ovat kohtaaminen taiteen keinoin, korkeatasoinen taide-elämys, vuorovaikutus yleisön kanssa esitystilanteessa, yleisöryhmän tarpeiden huomiointi sekä kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen.

Tähän asti toteutunutta

OSIRIS teatterin Loiske Ensemble on ollut mukana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille IKO-hankkeessa 2021-23, jota toteuttavat Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt ja Aili-verkoston hankekunnat, Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Loiske Ensemblen Vahva ja hellä – ikä ja yhteys pilottihankkeen tavoitteena on ollut ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eri ikäpolvien kohtaaminen taiteen keinoin.

Loiske Ensemble on toteuttanut IKO1 ja IKO2 -hankkeissa sekä hankkeiden ulkopuolisessa Ikä ja yhteys -toiminnassaan esityskiertueita ja työpajoja hoivayhteisöissä ja kulttuuritiloissa 2021-2023 Helsingissä, Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa, Jyväskylässä, Espoossa, Seinäjoella, Rovaniemellä sekä Kuopiossa. Yhteistyötahoina ovat olleet kunnalliset ja yksityiset hoivakodit, kuntien ikäihmisten palvelut ja kulttuuritoimet sekä Aili-verkosto. Kohderyhmänä ovat olleet kotona asuvat seniorit, kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset, hoivakotien asukkaat ja hoitohenkilökunta sekä alueen vauvaperheet ja esikouluryhmät.

IKO -hankkeiden myötä ja sen aikana on kehitetty Ikä ja yhteys -toimintamallia. Toimintamallia kirjataan THL:n HYTE-toimintamalleihin vuosien 2023-24 aikana.

Loiske Ensemblen Ikä ja yhteys -esityksiä ovat:

Vahva ja hellä (2020)

Metsän sylissä (2023)

Kesäjuhlat (2023)

BabyTango (2017)

Lue lisää:

Opinnäytetyö:

Riikka Siirala (2020): Vauvat ja vanhukset yhteisen taidekokemuksen äärellä: ikäpolvien kohtaamisia BabyTango-esityksessä
Taiteen uudet kontekstit YAMK, Turun ammattikorkeakoulu.

Esittelyvideo:

Vahva ja hellä -esityksen ja Ikä ja yhteys -toiminnan esittelyvideo Vahva ja hellä (3,5 min)

Podcast:

Teatterikeskuksen tuottamassa kulttuurihyvinvoinnin Podcast-jaksossa tanssi- ja teatteritaiteilija Riikka Siirala ja muusikko Mari Kätkä keskustelevat taiteen tekemisestä, kokemisesta ja sen vaikuttavuudesta iäkkäille.

Artikkeli:

Riikka Siiralan artikkeli kokemuksista IKO1-hankkeessa. Teatterikeskuksen tuottama kulttuurihyvinvoinnin blogisarja.

Innokylä:

Toimintamallista Innokylässä, osana kansallista Ikäohjelmaa: Ikä ja yhteys -toimintamalli

Lisätietoja: riikka@osiristeatteri.fi /Riikka Siirala

Vahva ja hellä